Årsmelding IMHL 2011

ÅRSMELDING  - INDERØY MUSEUMS - OG HISTORIELAG 2011


TILLITSVALGTE:

Styret:    
Leder:        Åshild Vang
Nestleder:    Otte Vatn
Kasserer:    Trond Næss                        (Kommunalt oppnevnt)   Vara: Magnus Balgaard
Sekretær:    Inger Johanne Grønnesby  (Kommunalt oppnevnt)     Vara: Nils Undersåker
Styremedl.:      Ivar Ulven

Årsmøtevalgte varamedlemmer:
1. Arne Norum
2. Marit Elise Røflo
3. Per Nøvik

Revisorer:        Steffen Vist og Knut Daling

Skriftsnemnda:    Liv Skogset Værdal, Sigrid Haavik, Jorunn T. Hammer,
Nils Undersåker og Åse Heggstad

Museumsnemnda:    Joralf Gran, Per Saxhaug, Paul Sakshaug, Torberg Værdal, Inger Mari Fossum, Arnbjørg Klepp og Viktor Olsen (digital registrering)

Fjord og
Jektnemnda:         Grete S. Letnes og Kjetil Klepp (IMHL)
Arne Fossum og Jarle Fossum (Innherred Kystlag)
Kjell Ole Fossum og Per Olav Lorentzen (KKBF)
Åge Sivertsen (Paulines Venner)

Slektsnemnda:    Anne Julie Røli, Arne Norum, Arve Fjerstad, Kjell Annar Kvistad, og Jan Olav Agle

Foto/film/
Lydnemnda:        Ole Gangstad, Nils Erik Ystgård og Tor Yngve Nyborg.

Tekstilnemnda:    Eva Steinvik Vold, Terese Kvam og Anne Lise L. Sem

Husstyre Bølstu:    Steffen Vist og Otte Vatn (IMHL)
Henning Nørholm (Røde Kors), Paul J Fossum (Nordøy il)

Husstyre Kveinnstu
-Eva Moestu:        Svein Jørum, Åge Austad, Nils E. Løseth, Toralf Bjelkåsen,
Torgeir Austad, Anna Stubbe, Kristian Austad og
Trond Næss (IMHL).

Bygdeboknemnda:     Jørgen Røflo, Annar Valskrå, Liv Skogseth Værdal og Ole Gangstad.

Mølnmurnemnda:    Per Saxhaug, Kåre Herstad, Kjetil Klepp, Per Skjervold og
Kirsti Sundfær Stubbe. Åshild Vang (Inderøy Næringsforening)
Kåre Bjerkan (Inderøy Kommune).
Valgnemnd:             Kari Kolle, Kristian Austad og Kjetil Klepp.

Trond Næss er lagets representant i styret for stiftelsen Trønderfrukt, med Inger M Ingul Vatn som vara.

MEDLEMSOPPLYSNINGER
231 personer og 5 lag betalte medlemskontingent i 2011. Totalt 236 betalende medlemmer (222 i 2010). Medlemslista inneholder 247 navn.
IHML er medlem av Rostads Venner. Laget er tilsluttet Nord Trøndelag Historielag, Fortidsminneforeningen og Landslaget for Lokalhistorie. Museet er konsolidert under Stiklestadmuseene (SNK).

MØTEVIRKSOMHET
Årsmøtet 2010 ble avholdt Kjerkstu 30. mars med 31 frammøtte.
Laget har hatt 8 styremøter og behandlet 36 saker + orienterings/referatsaker.
5. mai var alle nemndslederne invitert på ”oppstartmøte” etter årsmøtet. Målet med møtet var å komme i gang med årets arbeidsplan og sommerprogram, samt å bli litt bedre kjent med hverandre og hverandres arbeidsoppgaver.
Nemndslederne og hele Museumsnemnda med dugnadsfolk, ble invitert på ”grøtkveld”,
med oppsummering av sommerens aktiviteter, i september.
Joralf Gran og Trond Næss deltok på møte om museumsutvikling på SNK
Åshild Vang deltok på 2 møter i Mosvik vedr. organisering av museene i ny kommune.
Inger Johanne Grønnesby var utsending til årsmøtet i Nord Trøndelag Historielag, som ble arrangert på Mære, 26. november.
Liv Skogset Værdal og Kjetil Klepp deltok på seminar om ”Bygdebøker”, på HINT.

Styret har gitt bidrag til følgende i 2010:
Smørjalstu – flytting og restaurering: Kr. 10000,- (vedtatt i 2010)
Inderøy Skytterlag: Jubileumshefte: Kr. 5000,-

Laget har mottatt følgende gaver:
Testamentarisk gave på kr. 10 000 fra Eli Aasen.
Diverse skrifter etter Gudmund Leren. Fra Asbjørg Leren.
Diverse dokumenter etter Andreas Stornes. Fra Anne Stornes
Protokoll for Inderøy Kretssykekasse 1911. Fra NAV Inderøy.
Diktsamlingen ”Gamle leilighetsdikt” av Karen Leira. Fra familien.
Forord til ”Erik Bøl- bøkene” på engelsk. Fra Paul Anton Letnes. (på heimesida)
Diverse dameundertøy etc. Fra Ingunn Solberg Sandholm
Vindusrammer, tilpasset smia og spesiallaget av Bjarne Nossum. Fra Marie NossumSOMMERENS AKTIVITETER
Laget hadde fire arrangement sammen med Mosvik Historielag. En komite
bestående av Morten Haugen og Bjarne Bakkhaug (Mosvik), samt Magne Letnes
og Åshild Vang, hadde ansvaret for arrangementene, som fikk et kommunalt tilskudd på kr. 20 000.

19. juni :     Ved Skarnsundbrua:  ”Skarnsundbrua 20 år”. Fellesarrangement.
20. juni:    Bølstu: Midtsommer på Bøl. ”Kloke koner fra Granakammen”
v/Inger Johanne Grønnesby. I samarbeid med Inderøytur
29. juni:    Museumet: Persok og andre ”sokker”. ”Persok” v/Svein Kvistad.
Sang v/Inderøy Kyrkjekor. Tekstilutstilling i Per-stu.
5. juli:          Mølnmuren: Straumbrua 150 år. ”De tre bruene fra forskjellige
vinkler” v/Per Saxhaug, Willy Petersen og Willy Sundfær.
10. juli:    Museumet: Vertskap: Utøy Pensjonistlag. ”Noen as” informerte
12. juli:    Heggstad Kirke: ”Hustad Meieri” v/ Svein Westrum
17. juli:     Museumet: Vertskap: Inderøy Pensjonistlag
19. juli:     Vangshylla: Skyssbåt og fergetrafikk. Fellesarrangement
24. juli:     Kjerknesvågen – Todalen med Jekta Pauline. Inderøytur
27. -28. juli: Åpent museum (og åpen Sakshaug gamle kirke)
29. juli:    Museumet: Olsokgrøt etter messe i Gammelkjerka.
2. aug.     Jektbasen Kjerknesvågen: ”Oldtidsgårder på Nordøy” v/ Kjetil Klepp
9. aug.     Kveinnstu – Eva Moestu: ”Kristofer Uppdal” v/ Arild Bye
16. aug.     Norem – Venneshamn: Ferdsel på/over Skarnsundet. Jekta Pauline fraktet folk til Vennehamn. Fellesarrangement
21. aug.     Museumet: Vertskap Inderøy Bygdekvinnelag. Kjerkmarsjen
23. aug.     Hustad kirke: ”Hustadkjerka” v/ Inger Grønnesby. Inderøytur
28. aug.     Jektbasen: Paulines Dag. Seiltur, info om ny-masta, etterbruk av gammelmasta, om jekter generelt og Pauline spesielt.
30. aug.     Sundnes gård: ”Eventyrlig på Sundnes” Om P. Chr. Asbjørnsen og Sundnes v/ Tor Wibe, Knut Ola Vang og Sigrid Haavik.
11. sept.     Helleristingsfeltet i Kvennavika og Haugtun grendehus: Kulturminnedagen 2011.Tema: ”Skjulte skatter, spor i landskap – med fokus på flatfisk”. Fellesarrangement.

Telling og gjestebøker viser at over 1100 personer deltok på sommerarrangementene.
Sommerprogrammet ble annonsert, og utlagt på hjemmesida.

Straumens Dag/Inderøyfest/Båttreffet/Husflidsmessa
Laget hadde stand på Straumens dag. 60 personer deltok i spørrekonkurransen. Det ble solgt noen eksemplar av ”Heim og Folk”.
Styret vedtok å kjøpe andeler for 5000 kr. i InderøyFest.
Både Jekta Pauline og lokomobilen var sentrale på Båttreffet.
Laget hadde ”salgsstand” på Husflidsmessa. Mange benyttet denne anledningen til å kjøpe ”Heim og Folk”. Lokomobilen var på plass utenfor Kulturhuset de to dagene.


INFORMASJON/PRESSE
Inderøy Museums- og Historielag har egen heimeside, som administreres på en fremdragende måte av Trond Næss. Adressen er: www.inderoy.historielag.org.
Fra Eggevisjon har vi fått cd-er fra enkelte av sommerens aktiviteter.
Laget benytter Inderøyningen aktivt både for annonsering og forhåndsomtale. Etter noen arrangement har det vært reportasjer i lokalavisa. Sommerprogrammet ble også annonsert i ”Sommer i Inderøy og Mosvik”. Sporadisk er Trønderavisa benyttet til annonsering og forhåndsomtale.
Årsmeldinger fra nemndene:

MUSEUMSNEMNDA.
Det er også siste året utført ein del vedlikehold både inne og ute. Rundvask av bustadhusa og wc vart utført av damene i nemnda. Årleg puss på uteområdet vart utført av karane. Deriblant var det og nødvendig med vedlikehold av skigarden. Det er ”beinna” som går i oppløysning. Det største vedlikeholdet i sumar var utskifting av bordkledinga og ”vassnassi'n” under kledinga på vestre endeveggen av Verdalslåna. Stabburstrappa var også i oppløysning så den vart laga ny i same vendingen. Trematrialene til dette arbeidet vart produsert og levert av Ottar Staberg. På seinhausten vart fotocella til utelyset på WC utskifta. Den hadde vori ute av drift ei tid. Dei fem siste dagane av mai var museet utleigd til Kribelin Barnehage, og 4 dager midt i juni til Inderøy ungdomsskole. Ein dag første veka i advent var også Sakshaug barnehage der.
I alt har det vori arbeid ca 15 kveldar/dagar på museet. I tillegg til nemndas egne har desse deltatt: Sigmund Veie, Jon Arne Jørstad, Asbjørn Dyrstad og Torstein Nørholm.
Vi har hatt kontakt med Stiklestad om hjelp til restaurering av vindauga i Verdals- og Perstu. Dei har lova å få til dette mens det er vinter. Dei skal ta nokre rammer om gongen til verksted og utføre arbeidet der.
Arbeidet med registrering med tanke på overføring til ”digitalt museum” er påbegynt.

SKRIFTNEMNDA  
Skriftnemnda ble av årsmøtet 2011 utvida med to medlemmer til i alt fem.
Nemnda konstituerte seg med Liv Skogset Værdal som ny redaktør.
Det er holdt tre møter i arbeidsåret.
Årboka Eynni Idri ble trykt hos DesignTrykk AS, Steinkjer i et opplag på 650 eksemplar, og forelå ferdig til 14. november. Den er den 25. i rekka inkludert boka ”Vers på Inderøymål”, som kom i stedet for årbok i 1989. Omslagssida og tittelsida er tegna av kunstneren Sigmund J. Stai til første utgave i 1987.
Eynni Idri 2011 er på 136 sider og inneholder et variert utvalg av artikler fra alle deler av bygda. Skarnsundbrua var omslagsbilde og første artikkel. Nytt med årets bok er navn og utgivelsesår på bokryggen. Skriftnemnda takker de tjue innenbygds- og utenbygdsboende bidragsyterne for verdifullt stoff til boka. Samtidig vil vi oppfordre flere til å skrive for Eynni Idri framover.

BYGDEBOKNEMNDA
Bygdeboknemnda er ferdig med sitt oppdrag, etter å ha lagt fram bind V av ”Inderøybøkene Heim og Folk” i oktober. Vedtak om å sette i gang med bygdebokarbeidet ble fatta i årsmøtet i 2005, etter at ei prosjektgruppe hadde lagt fram forslag til organisering og framdrift av arbeidet. I 2006 ble det utgitt et opptrykk av ”Inderøyboka band II ” fra 1937, ved Andreas Ystad og Ingvald Sakshaug. Seinere er det gitt ut ett bind årlig av den nye serien, i alt fem bind.
Bygdeboknemnda har bestått av Liv Skogset Værdal, redaktør, Ole Gangstad, foto/bildeansvarlig, Annar Valskraa, økonomiansvarlig og Jørgen Røflo, leder av nemnda. Forfattere til bøkene har vært Ole Andreas Moen, Klara Hembre, Jorunn Tronstad Hammer, Sivert Oluf Berg, Gunnvor Thingstad,  Annemor Frisli, Ragnhild Lyngstad, Johannes Bragstad, Liv Skogset Værdal og Ivar Johannes Reitan. Økonominemnda har bestått av Annar Valskraa, Arild Merakerås, Per Odd Holde og Åshild Vang. Joar Børstad har bidratt som fotograf sammen med fotoansvarlig. Astrid Bjelkåsen og Alf Kvistad  har lest korrektur. Et stort antall personer har ellers på ulike vis vært engasjert i prosjektet, med organisering, innsamling av kildemateriell, salg og distribusjon, i alt om kring 150 personer. Derfor har arbeidet gått lett, og etter arbeidssplan og busdsjett.
Prosjektet har holdt seg innafor ei vedtatt kostnadsramme på kr 2 675 000. Den dominerende utgiftsposten har vært trykking. Det aller meste av arbeidet som er utført er ulønna dugnadsarbeid. Det er i perioden mottatt kr 250 000 fra Inderøy Kommune. Nemnda har også mottatt kr 250 000 i gave. Ut over det er arbeidet finansiert gjennom salg av bøker.
I alt er det solgt 4489 eksemplarer av bokserien, og 832 av den opptrykte Inderøyboka, og av restopplaget av Husmannssoga -  til en verdi av kr 2 729 032.

TEKSTILNEMNDA
Ved sommerprogrammets ”Persok og andre sokker” onsdag 29.juni hadde tekstilnemnda en utstilling i Perstu med bl.a strømpeholdere, strømper, løyert, undertøy, fottøy m.m.
Foruten det som finnes i lagets eie bidro Åse Bardal, Aud Næss og Ingunn Solberg Sandholm slik vi fikk et rikt utvalg å stille ut.  Utstillingen ble godt mottatt og brakte for flere fram minner fra barne- og ungdomsår.
I etterkant fikk Tekstilnemnda beholde de tekstilene som Ingunn Solberg Sandholm i sin tid kjøpte da butikken T. Næss i Nergata på Straumen ble nedlagt.
Nemnda er blitt forespurt om å vise fram og fortelle om en av stakkene laget eier:
Den vatterte stakken Marit(e) Iversdtr. Rol, Ner-Roel gård, Inderøy (1723-1785) brukte da hun giftet seg i 1753 med Christen Olsen Følstad (1723-1821) fra Røra, Inderøy. I Eynni Idri 2003 er denne stakken omtalt.   Det er en Quiltebutikk på Steinkjer som ønsker informasjon om denne unike tekstilskatten vi har i lagets eie.

SLEKTSNEMNDA
I løpet av året har nemnda hatt fire møter, hvorav ett møte var åpent for folk som er interessert i slektsforskning. Nemnda har ellers svart på forespørsler om slekt fra publikum, de fleste henvendelser kom via Inderøy Bibliotek.
Det er og blitt lest korrektur på en del tidligere registrerings arbeid.

FOTO/FILM/LYDNEMNDA
Ole Gangstad har for det meste vært opptatt med å fullføre foto og kart i det 5. bindet av bygdebøkene Heim og Folk. Har også valgt ut bilder og redigert kalender 2012. Det har kommet inn noen bilder som er kopiert og arkivert. Nemnda har et håp om at det i 2012 skal bli tid til å scanne og digitalisere en del av bildene som finnes i arkivet.

Følgende lydopptak er gjort i 2011:
Magnar Stornes:                MK Frøyland (Kystfrakt) CD 2
Karstein Vikan:            Fløting av tømmer

Lydopptak gjort tidligere:
Oddny Stavran/ Helga Madsen /
Agnes Solberg:              Kort samtale på Nessveet om barneleiker og dialektord
Oddny Stavran:            Om lyd og stillhet
Magnar Stornes:            Kystfrakt

Videoer som nå er overført fra VHS til DVD-plater:
Sigurd Aas:                Bygdesnekkeren
Iver Ulvin:                Treskomakeren
Åse Bardal/Oddny Stavran:     Mattradisjoner
Helge Kjenstads opptak av Hjørdis Halmøy Floan og Ingeborg Oxaal er digitalisert
(Eier: Inderøy Kommune)
Nemnda har i løpet av året fått låne en kassett av Anne Julie Rotvold Røli. Innholdet er et intervju med Karoline Heggås, den 8.desember 1953. Hun var da 98 år, og forteller litt om barndom og oppvekst. Opptaket er på 14 – 15 min. Dette opptaket kan bli utlagt på lagets heimeside.

KVEINNSTU- EVA MOE-STU
Styret har hatt 4 styremøter og behandla 23 saker.
I løpet av sommeren 2011 er det arrangert tre åpne arrangement, samt en søndag med salg av kaffe og vafler. Tirsdag 14. juni kåserte Jon Vaadal om trefningene ved Røskje i april 1940 og hvordan menneskene i grenda opplevde dramatiske dager. Tirsdag 9. august var IM&HL sitt arrangement, hvor Arild Bye fortalte om Kristoffer Uppdal sitt liv og forfatterskap. Ikke alle var oppmerksom på at han bodde noen år av sitt liv på Hylla. Høst arrangementet var som tidligere år lagt til Soppens dag den 4. september. Inntektskilden er salg av kaffe og vafler, samt loddsalg, noe som er gjennomførte på alle dagene. På de to siste arrangementsdagene solgte vi også lapskaus. Huset er også utleid til saniteten.  
Styret har lagt duk og grusa bak stua, drenert bak uthuset, renska opp i bekken og pussa opp mellom stua og bekken. Innvendig har benk og stoler på kjøkkenet fått nytt trekk og huset er rundvaska. Styret ser ikke noe behov for arbeid som vil kreve større kostnader det kommende året. Styret går inn for å videreføre arbeidet med katalogisering av gjenstander i samarbeide med IMHL.
Styret takker alle for godt samarbeid og støtte igjennom året.MØLNMURNEMNDA
Arbeidet på muran var allerede i gang ved årsskiftet 2010-2011, dette fordi vi var helt avhengig av at det var frost i bakken når maskinene skulle ut på anlegget.
Kommunen hadde tidligere i et brev skrevet at de ville være orientert om arbeidet vi skulle gjøre. Med bakgrunn i dette tilbød vi kommunen å delta på våre ”byggemøter”, men på dette svarte de at de bare ville bli orientert, og dette har vi gjennomført hele tiden.
Den økonomiske siden var et spennende område for oss når vi satte i gang et så stort arbeid som dette, men vi var enige om at vi måtte forsøke. Vi hadde flere sønder om midler ute som vi ikke hadde fått skriftlig svar på enda, men gjennom samtaler med de vi hadde søkt, hørtes det positivt ut så vi satte i gang.
I løpet av tida framover på nyåret 2011 fikk vi positivt svar på så mye tilskudd at vi så for oss at vi hadde dekning for arbeidet med muran på landsida, men den yttre muren måtte vi bare la ligge urørt.
Vi gjorde ferdig landmuren, men manglet ca 70000,00 kroner til å dekke hele regninga. Dette er et beløp som svarer til merverdiavgifta for arbeidet så langt og vi fikk låne beløpet fra Museums- og Historielaget så vi fikk betalt regninga. Museums- og Historielaget har søknad inne for å få tilbake avgifta, så vi håper det ordner seg,
I løpet av våren ble landmuren gjort ferdig og kommunen ble orientert om dette.
Arbeidet med yttermuren gjensto som tidligere nevnt, men vi hadde fått muntlig beskjed fra Kulturminnefondet om at selv om vi bare delvis var ferdig med hele restaureringsarbeidet ville en søknad dit bli vanlig behandlet.
Etter de signalene vi har fått er folk meget fornøyd med den indre muren som er ferdig. Det er veldig mange som besøker muren og ikke minst de som vil fotografere fuglelivet rundt i området. Det er nok en del som kjører helt fram til muren, og dette skaper nok noen parkeringsproblemer for de som er fastboende.
For å forsøke å løse dette har vi skrevet til kommunen med forslag om å markere parkeringsplassen ved Straumbrua bedre, og få opp en orienteringstavle der som viser til gangveien langs tidevannstraumen.
Ved slutten av året 2011 hadde vi sendt flere søknader om midler for  å kunne starte på arbeidet med yttermuren straks på nyåret. Før jul hadde vi fått så mange tilsagn at arbeidet kan igangsettes dersom vi får frost i bakken.

FJORD OG JEKTNEMNDA
Det er gjennomført 4 møter i Fjord og Jektnemda. Komite for formidling, bestående av Trix Scherjon, Kjell Ole Fossum og Grete Letnes, har hatt 4 møter og 1 møte med befaring.

Arrangement og aktivitet jekta har deltatt på i 2011
Februar: Klargjort for bruk, og demontering av vinteroverbygg.
23. – 26.2: Marsimartnan. Jekta var på Levanger til 06. mars pga is i Beistadfjorden.
Mai: Søndagssegling på fjorden startet 1. mai, og vi hadde 11 søndager med tradisjonell segling. 7 turer med folk som fikk fremlagt og demonstrert jekthistorie.

Kulturelle arrangement:
21. mai - Fiskefestival i Verran            28. mai - Maritim dag på Ekne
12. juni – Inderøyfest                                          18. juni - Hylladagen
1. juli – Båttreffet                                           7. – 10. juli Trøndelagsstevne Åfjord
14. – 16. juli Ålesund båtfestival               24. juli «Inderøytur»  til Verran
16. august Kulturarrangement mellom Norem og Venneshamn
4. september var det Paulines dag, med tema ny mast.

Andre turer:
7. – 23. juli Sommertur på kysten med medlemmer av lagene
16. – 18. september Høsttur med Paulines Venner til Halten.

Drift og vedlikehold:
Fartøyet er driftet og vedlikeholdt så godt som mulig innenfor økonomisk og mannskapsmessig rammer for 2011. Daglig ettersyn og drift er utført på dugnad av en fast frivillig stab. Arbeidet består i sjekk av fortøyninger, lensing, spyling av dekk og oppstart av motor og kontroll av batterier. Frivillig stab har vært Kjell Ole Fossum, Erling Fossum, Arne Fossum, Per-Olav Lorentzen.
Vedlikeholdsarbeid er utført på seil og rigg. Fokka ble skiftet ut og storseilet har vært reparert gjentatte ganger, og begynner å bli svært dårlig. Stående rigg ble smurt med tjære. Den er nå bra mettet og det holder med en behandling per år. Det er utført vanlig vedlikehold på løpende rigg med ettersyn.
Arbeid på dekk og mast. Arbeid med å fornye masta er videreført. Emne ble anskaffet og har vært lagret i sjøen fra høsten 2010. Nymasta ble heist på land og høvlet og mettet med rå linolje. Trebåtverkstedet ble leid inn for reparasjon av skandekk på styrbord side, og å lage ferdig ny mast. Jfr regnskap for oversikt over økonomiske utlegg.
Det er montert ny skorstein over mannskapslugar.
Overkøyer ble demontert i rommet for å vise båten.
Jekta fikk av Pauline Venner, ti hengekøyer. De var produsert av Seglloftet.
Andre oppgaver som er utført er at seilet ble slått på 22. april, og tatt ned 25. september og demontert rigg og mast 8. oktober. Monterte vinteroverbygg den 30. oktober.

Kontakt med Egge Museum, eier av jekta
SNK/Egge Museum yter tilskudd til Jekta Pauline. Det er kommunisert om reduksjon av tilskudd til Jekta Pauline. Tilskuddet ble halvert for 2011.
5. september var det lunsj med ansatte på Egge museum på kaia.

Økonomi                                                                                                                                 Det er søkt om penger hos Stiftelsen UNI og  Riksantikvaren.  Hos Stiftelsen UNI ble det søkt om støtte til navigasjons- og redningsutstyr med søknadssum kr 156 450. Riksantikvaren fikk søknad om tilskudd til fornying av mast, reparasjon av akterdekk og skandekk. Søknadssum til Riksantikvaren var på kr 1 025 000.

Formidlingskomite
I samarbeid med eier av kaiområdet er det utarbeidet skilt og «Pauline»- logoer m/belysning på Jektbasen og fryseriet. Oversiktsskilt er satt opp ved innkjørselen til kaiområdet. Det arbeides med en ide om oppføring av en "Jektvarde». Det ble bevilget kr 20 000 i kulturmidler som tilskudd til prosjektet. Kunstner Erlend Leirdal har laget en digital modell av «jektvarden». Denne ble vist på «Brølløpsfesten».
Det har vært diskusjoner og ideer rundt fremtidig bruk av gammelmasta.

Kulturminneprisen 2011
Fjord og Jektnemnda mottok Inderøy Kommunes Kulturminnepris 2011 på «brølløpsfesten» som ble holdt 7.januar 2012. Arne Fossum takket med tale og bilder fra aktiviteten til Pauline i 2011.STYRET TAKKER NEMNDENE OG ALLE ANDRE FOR FLOTT INNSATS OG GODT SAMARBEID.
HVER ENKELTS BIDRAG HAR GJORT SITT TIL AT 2011 BLE
ET SÆRDELES GODT OG AKTIVT ÅR!

Sak 6. REGNSKAP 2011.

Resultatregnskap.

Driftsinntekter                                                         2011    2010    

3000    Årbøker salg                                       103 440,00    110 880,00    
3010    Gamle årbøker salg                                 4 190,00    5 850,00    
3020    Bøl-bøker salg                                         1 835,00    830,00    
3030    Vers på Inderøy mål salg                                    0    500,00    
3040    Spor i landskap salg                                   300,00    300,00    
3050    Årets kalender salg                                35 200,00    39 740,00    
3060    Gamle kalendere                                        280,00    490,00    
3070    Folketellinger, salg                                             0    794,00    
3080    Diverse inntekter                                    15 115,00    18 010,00    
3100    Portorefusjon                                             587,60    1 113,00    
3105    MVA-refusjon                                          9 974,00    5 532,00    
3210    Salg kaffe med mer på museet                 3 939,50    3 471,90    
3260    Bølstu                                                     3 886,00    11 900,43    
3270    Straumens dag                                        1 200,00    990,00    
3300    Medlemskontingent                                 35 450,00    33 300,00    
3400    Offentlige tilskudd                                   54 106,00    42 000,00    

Sum inntekter                                                  269 503,10    275 701,33    

Driftskostnader            

4000    Årbøker, trykking med mer                       65 380,00    68 100,00    
4040    Kalendere, trykking med mer                    24 150,00    24 600,00    
4500    Provisjon salg bøker og kalendere             12 225,00    11 368,00    
4050    Folketelling trykking mm                               860,00    1 358,00    
5000    Lønn    0    5 000,00    
6200    Heimeside internett                                   3 776,00    930,00    
6300    Husleie Kjerkstu og nausttomt                    6 610,00    6 610,00    
6320    Kommunale avgifter                                  7 565,04    7 335,99    
6340    Strøm                                                      2 668,17    4 449,45    
6600    Vedlikehold museet                                 11 609,40    5 241,26    
6630    Vedlikehold tomta                                   11 060,00    24 471,50    
6650    Naustbygging                                                      0    17 400,00    
6800    Kontorrekvisita                                         1 062,00    1 123,00    
6950    Porto                                                       5 105,00    6 958,00    
7100    Kjøregodtgjørelse                                                0    2 826,50    
7320    Annonser, reklame                                  24 467,00    14 957,00    
7400    Kontingenter                                            4 950,00    4 800,00    
7420    Kjøp av bygdebøker                                              0    4 000,00    
7430    Gaver                                                    16 200,00        
7435    Bøker for videresalg                                 1 000,00    5 650,00    
7451    Utgifter Vinjeseminar                                          0    7 310,00    
7500    Forsikringer                                           17 855,00    17 798,00    
7550    Møteutgifter                                           17 336,40    23 770,50    
7770    Bankgebyrer                                               324,00    392,00    
7785    Kjøp av data/el.utstyr                               6 500,00        
7790    Andre kostnader                                      9 267,75    15 586,20    

Sum driftskostnader                                         249 970,76    282 03576    282 035 ,40    

Driftsresultat                                                     19 532,34    -6 334,17    

8050    Renteinntekter                                       18 115,32    20 545,27    

Årsresultat                                                       37 647,66    14 211,20    


Balanse.

Eiendeler                                                                      2011                       2010    
1350    Andeler Inderøyfest                                          5 000,00                        0,00    
1393    Lån til Mølnmurnemda                                    71 346,25                        0,00    
1500    Kunder                                                          38 251,00                56 767,75    
1900    Kasse                                                              5 872,00                 1 362,50    
1920    Brukskonto                                                     58 044,73               34 821,14    
1940    Høgrentekonto                                              129 561,23              183 308,98    
1945    Fastrentekonto                                             480 805,62              462 774,17    
1760    Påløpte renter                                                 8 430,47                  9 230,10    

Sum eiendeler                                                          797 311,30             748 264,64    

Egenkapital/gjeld            

2400    Leverandørgjeld                                                5 280,00                   225,00    
2900    Avsatt til prosjekt                                              5 894,00                       0,00    
8800    Årsresultat                                                      37 647,66               14 211,20    
2050    Egenkapital                                                   748 489,64              734 278,44    

Sum gjeld og egenkapital                                          797 311,30              748 264,64    Sak 7. INDERØYBOKA. ALLMENN DEL
ER DETTE ET PROSJEKT FOR IMHL?

Arbeidsgruppe, bestående av Otte Vatn, Liv Skogset Værdal, Anders Haugum, Ole Tronstad, Inger Marie Gran og Jorid Klette Berg, har siden siste årsmøte vurdert utgivelse av Bygdebok, allmenn del.

Arbeidsgruppa har følgende tilrådning:
•    Arbeidsgruppa tilrår overfor Mosvik og Inderøy museums- og historielag at det arbeides mot Inderøy kommune med sikte på at det blir utgitt ny Bygdebok, allmenn del for hele Inderøy kommune i samsvar med denne utredninga.
•    Det er ei forutsetning for videre arbeid at Inderøy kommune stiller forutsigbare økonomiske rammer for dette arbeidet (se vedlagte budsjett), slik at det frivillige arbeidet som skal gjøres ikke må rettes mot usikker økonomi. Dette sikres best gjennom at det opprettes et fond til prosjektet, eller at Inderøy kommune står som arbeidsgiver for redaktøren for bokverket.
•    Eierforholdet til bokverket må ligge hos museums og historielagene eller hos Inderøy kommune. Vi tilrår at dette blir museums- og historielagene.
•    Bokverket må framskrives i tid slik at kommunesammenslåinga 1. januar 2012 blir med.

Nærmere informasjon fremlegges på årsmøtet.
Hele rapporten fra arbeidsgruppa ligger på hjemmesida.


Sak 8.  FRAMTIDIG FJORDKULTURSENTER PÅ
KJERKNESVÅGEN?  SKAL IMHL DELTA?

Styrene i Kjerknesvågen Kai- og Båtforening, Innherred Kystlag og IHML
drøftet i et fellesmøte en mulig opprettelse av et ”Fjordkultursenter”.

Møtet kom fram til følgende konklusjon/forslag som fremmes for årsmøtene:
Målsettingen er å fremme fjordkulturen i Indre Trondheimsfjord, hvor et    element er å gå sammen om et bygg på Kjerknesvågen, som skal romme lokaler for aktiviteter som ivaretar tradisjoner og håndverk relatert til fjordkultur.

Styrene i de tre lagene ønsker årsmøtets fullmakt til å velge ut to personer fra hvert lag til et interimsstyre som jobber videre med saken.
Lagene bidrar med kr 10 000,- hver til dette arbeidet i 2012.

Mer info blir gitt på årsmøtet.
De andre to lagene avholder sine årsmøter før IHML.Sak 9. OPPRETTELSE AV NY NEMND - SALGSNEMND
Spørsmålet om hvordan markedsføring/salg av Heim og Folk, Årboka og andre    
trykksaker skal organiseres framover, er diskutert både i styret og Bygdeboknemnda.

Styrets forslag:
Det opprettes ei ny nemnd, Salgsnemnda, som får ansvaret for salg og markedsføring av lagets bøker/skrifter.

Sak 11. ARBEIDSPLAN 2012
- Våropprydding på museumstomta
- Rundvask av Verdalslåna, Perstu og WC
- Maling av Verdalslåna og Perstu
- Reparasjon av vinduer i Verdalslåna og Perstu
- Nye vindskier på stallen og stabburet
- Reparasjon av stabburet
- Utvendig trapp til snekkerverkstedet
- Kle veggen over svalgangen på låven
- Holde museumet åpent for publikum så mye som mulig i sommer. Samarbeide - med
andre lag om dette
- Ha museumet tilgjengelig for barnehage, skoler og andre interesserte
- Fortsette digital registrering av lagets eiendeler
- Utvikle et system for registrering av ”utlånte” gjenstander
- Samle inn stoff og få gitt ut årboka Eynni Idri og historisk kalender
- Vurdere nytt opplag av ”Vers på Inderøymål”
- Arbeide videre med Bygdebok Allmenn del
- Registrere tekstiler mottatt i 2011.
- Lage og tilby informasjon/foredrag om Brudestakken fra Roel,
- Scanne og digitalisere en del bilder i arkivet
- Legge ut foto og film/video-opptak på heimesida.
- Gjennomføre nødvendig (planlagt) vedlikehold på Bølstu
- Gjennomføre ”tradisjonelt” sommerprogram i samarbeid med Mosvik Historielag
- Delta på Straumens Dag og Husflidsmessa
- Samarbeide med Inderøytur og andre når dette er naturlig og hensiktsmessig
- Starte planlegging av ”Fjordkultursenter” sammen med Innherred Kystlag og KKBF
- Ha felles planleggingsmøte og oppsummeringsmøte med nemndslederne
- Bidra til at nemndene har gode arbeidsforhold, og til at deres planer kan
gjennomføres
- Verving av nye medlemmer
- Informasjon intern og eksternt - digitalt, skriftlig og muntlig.

Styrets forslag:
Arbeidsplan 2012 vedtas med de endringer som styret og nemndene finner hensiktsmessigSak 12: BUDSJETT 2012
Budsjettforslaget fremlegges på årsmøtet.

Styrets forslag:
Det framlagte budsjettforslaget, vedtas som lagets budsjett 2012


Sak 13. FASTSETTELSE AV KONTINGENT  2013

Styrets forslag:  
Kontingenten holdes uendret på kr. 150,- for 2013.


Valgkomiteens forslag til vedtak i sak 10, vil bli fremlegges på årsmøtet.

Det samme blir styrets forslag i sakene 1-6.